2019-01-11 12:33:41

ҚОНУН УСТУВОР, АДОЛАТ БАРҚАРОР БЎЛСА, ЖИНОЯТЧИЛИККА ЎРИН ҚОЛМАЙДИ

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 10 январь куни мамлакатимиз тинчлиги ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш, жиноятчиликнинг олдини олиш борасидаги келгуси вазифаларга бағишланган видеоселектор йиғилиши бўлиб ўтди.Бу ҳақда давлатимиз раҳбари Матбуот хизмати хабар берди.

Бугунги глобаллашув даврида янгидан-янги таҳдид ва хавф-хатарлар пайдо бўлмоқда, жиноятларни содир этиш усул ва воситалари, мақсадлари ўзгариб бормоқда. Шуларни ҳисобга олган ҳолда, мамлакатимизда кейинги икки йилда бу масалалар бўйича 100 дан ортиқ ҳужжатлар қабул қилинди.

Хусусан, ички ишлар тузилмалари ислоҳ этилди. “Хавфсиз шаҳар”, “Хавфсиз туризм”, “Хавфсиз хонадон” тизимлари жорий этилди ва 24 соатлик патрул хизмати йўлга қўйилди. Буларнинг самарасида ўтган йили жиноятчиликни 33 фоизга камайтиришга эришилди.

– Кўрилаётганчораларнатижасидафуқароларимиздаадолатвақонунустуворлигигаишончпайдобўлмоқда. Лекинхотиржамликкаберилишгаҳечкимнингҳақийўқ, ҳалиолдимиздақилинадиганишларкўп, – дедидавлатимизраҳбари.

Йиғилишдажиноятчиликнижиловлашнисифатжиҳатданянгибосқичгаолибчиқишзарурлигитаъкидланди.

Масалан, Андижонвилоятинингдеярлибарчатуманларидаоғиртурдагижиноятларсониошган. Вилоятда аёллар жиноятчилигининг салмоғи юқори бўлиб, республика кўрсаткичининг 8,5 фоизини ташкил этган. Қорақалпоғистонда жиноятчилик 31 фоизга камайган бўлса-да, қотиллик ҳолатлари кўпайган. Наманган вилоятида ҳам бу борада аҳвол қониқарсиз эканлиги кўрсатиб ўтилди.

Ичкиишларвазирлигигаюқоридагимасалаларбўйичавазиятнитубданяхшилаш, чуқуртаҳлиласосидамавжудкамчиликларнибартарафэтишбўйича“Йўлхаритаси”ниишлабчиқишвазифаситопширилди.

– Хабарингизбор, ўтганйили“ишлаганни– рағбатлантириш, ишламаганни– жазолаштизими”нижорийэтганэдик. Бугунунисарҳисобқиладиганвақткелди, – дедиПрезидент.

Жиноятчиликнижиловлашдаэнгюқоринатижагаэришган10 таҳудуд– ШиринваГулистоншаҳарлари, Шаҳрисабз, Янгийўл, Кегейли, Қонликўл, Ховос, Сардоба, Миробод, Ўртачирчиқтуманлариичкиишларбўлимларибошлиқларинимоддийрағбатлантириш, аксинча, буборадакўрсаткичлариэнгсалбийбўлган10 таҳудуд– Нурота, Нишон, Элликқалъа, Пахтаобод, Дўстлик, Пахтакор, Избоскан, Бўстонлиқ, Бувайда, Қуйичирчиқтуманлариичкиишларбўлимларибошлиқларигажаримашаклидагиинтизомийжазоқўллашбўйичатегишликўрсатмаларберилди.

Эндиҳокимларҳамҳаркуниўзҳудудидагижиноятларбиланбоғлиқвазиятнишахсанмуҳокамақилиббориши, шунингдек, жойлардагихалқдепутатларикенгашларижиноятларбиланбоғлиқвазиятнитаҳлилқилиб, уларнингкелибчиқишсабабларивашарт-шароитларинибартарафэтишгаўзҳиссасиниқўшишикераклигитаъкидланди.

Йиғилишдаҳуқуқбузарликларнинголдиниолиштизиминитакомиллаштиришмасалаларигаҳамалоҳидаэътиборқаратилди.

Бугунгикунда“Маҳаллапосбони” тузилмасираҳбарилавозимиўрнигапрофилактикаинспекторинингжамоаттартибинисақлашбўйичаёрдамчисилавозимижорийэтилиб, ҳуқуқбузарликларпрофилактикасибўйичауларнингшахсийжавобгарлигибелгилабқўйилди. Келгусидажамоатхавфсизлигинитаъминлашгамуносибҳиссақўшганёрдамчиларгаичкиишларорганларининголийтаълиммуассасаларигаквотаасосидаўқишгакиришҳуқуқиберилишимаълумқилинди.

Ҳуқуқбузарликларнинголдиниолишваунгақаршисамараликурашишбўйича“ҳудудлартажрибаси”нижорийэтишзарурлигитаъкидланди. Масалан, Тошкентшаҳридабосқинчилик, Фарғонадафирибгарлик, Тошкентвилоятидаўғирликжиноятикўпсодирэтилаётганиниҳисобгаолиб, уларнипрофилактикақилишбўйичаҳудудийусулларшакллантиришталабэтилади.

Бошпрокуратураакадемияси, Ичкиишларвазирлигиакадемияси, Миллийгвардияҳарбий-техникаинститутигаўзароҳамкорликдакриминогенвазиятоғирбўлганҳудудлардаилмий-тадқиқотишлариўтказиб, жиноятчиликаҳволиўзгаришиникриминологикпрогнозлашбўйичауслубийқўлланмаишлабчиқишвазифасиқўйилди.

Ёшларўртасидаҳуқуқбузарликларнинголдиниолишмақсадида, ичкиишларорганларидаишлайдиганпсихолог-педагоглармактабинияратиш, олийўқувюртларидапсихологкадрлартайёрлаштизиминитубданқайтакўрибчиқишзарурлигиқайдэтилди.

Ёнғинхавфсизлигинитаъминлашмасаласимуҳокамақилинарэкан, кейингивақтдаисгазиданзаҳарланишҳолатларикўпайибкетаётганикескинтанқидқилинди.

Бунингасосийсабаби– иситишжиҳозларинингсозлигинитехниккўрикданўтказишватаъмирлашетарлидаражаданазоратқилинмаяпти. БубиланнодавлатташкилотҳисобланганЎзбекистонёнғингақаршикурашишжамиятишуғулланяпти.

БошпрокуратураваАдлиявазирлигигаушбужамиятфаолиятиниялпитекширишданўтказишвасоҳанитакомиллаштиришбўйичатаклифкиритишвазифасиқўйилди. Бошвазирнингбиринчиўринбосари, Фавқулоддавазиятларвазирлиги, Ичкиишларвазирлиги, Қурилишвазирлигигаиситишжиҳозлари, мўривабошқаускуналарнингтехникҳолатигамасъулдавлатидорасинибелгилаш, газвакўмирасосидаиситишгамўлжалланганбино-иношоотларниисгазиниўлчашускуналарибиланжиҳозлашбўйичатехникрегламентишлабчиқишюклатилди.

Йиғилишдааҳолинингмулкдахлсизлигинитаъминлашборасидагивазифаларҳамкўрибчиқилди. ЭндиликдамаҳаллалардажамоатхавфсизлигивашахсиймулкдахлсизлигинитаъминлашгаИчкиишларвазирлигибиланМиллийгвардиятенгма-тенгжавобберишитаъкидланди.

Жазониижроэтишмуассасаларидамеҳнатгалаёқатлишахсларниишбилантаъминлаш, давлат-хусусийшерикликтамойилиасосидаянгиишлабчиқаришларниташкилэтишбўйичаҳамтопшириқларберилди. Бундайшахсларникасбгаўргатиш, эртагаулартомонидантакрорийжиноятларнисодирэтилишининголдиниолишгахизматқилади.

Видеоселектордаҳуқуқнимуҳофазақилувчиидораларходимлариниўқитиш, уларнингкасбиймаҳоратинивамаданиятинимунтазамоширибборишмасаласигаалоҳидаэътиборқаратилди.

– Ҳуқуқнимуҳофазақилишсоҳасиучункадрлартайёрлаштизимиэнгянгиёндашувларгаасосланиши, уларшиддатбиланўзгараётганзамонвашарт-шароитларгамосбўлишизарур. Ёшкадрлардатанқидийтаҳлил, интизом, ҳалоллик, ватанпарварлик, ташаббускорлик, шахсийжавобгарликнишакллантиришкерак, – дедиШавкатМирзиёев.

Ҳуқуқнимуҳофазақилувчиидораларгараҳбарлартайинлашдабутунлайянгичамеханизмжорийэтишбўйичатопшириқберилди. Унгамувофиқ, номзодлармаълуммуддатдавомидамақсадлииндикаторларгаэришишшартибиланлавозимгатайинланиши, шартларбажарилмагантақдирдашартномамуддатиузайтирилмаслигилозимлигибелгиланди.

Фуқароларнингҳуқуқиймaдaниятиниюксалтириш, аҳолинингбарчақатламлари, айниқса, ёшлардаҳуқуқбузарликканисбатанмуросасизликмуносабатинишакллантиришжиноятчиликнинголдиниолишдамуҳимомилбўлади. Лекин ҳуқуқий тарғибот кўпинча эскича усуллар, мажлисбозлик ва юзаки маърузалардан иборат бўлиб қолаётгани сабабли тўла самара бермаётир. Шу боис Адлия вазирлигига Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш концепциясини ишлаб чиқиш вазифаси қўйилди.

Танқидий руҳда ўтган йиғилишда кадрлар масалалари ҳам кўрилди. Ўз хизмат вазифаларини бажаришда камчиликларга йўл қўйган кўплаб раҳбарлар қатъий огоҳлантирилди, айримлари эгаллаб турган лавозимидан озод этилди.

Видеоселекторда жамоат хавфсизлигини таъминлашга масъул давлат органлари раҳбарларининг ҳисобот ва таклифлари эшитилди.

Фото: Ўзбекистон Президенти Матбуот хизмати.